logoform

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

zamknij
zamknij
zamknij
zamknij
zamknij

Postanowienia zawarte w Ogólnym Regulaminie Usług Hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) przez firmę HEDEA Krzysztof Osiecki z siedzibą przy ul. Kobylińskiego 14 w Płocku (NIP 774 275 03 90).

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin stanowi umowę zawartą w formie elektronicznej lub pisemnej pomiędzy firmą HEDEA zwaną dalej Usługodawcą, a Klientem (użytkującym konto poczty elektronicznej, miejsce na strony WWW lub inną usługę za jaką Usługodawca wystawił fakturę) zwanym dalej Usługobiorcą, Klientem, Użytkownikiem lub Abonentem. Umowa może zostać zawarta po podpisaniu pisemnej umowy, po zaakceptowaniu oferty mailowej lub w inny wybrany przez Klienta sposób np. telefonicznie, jednak wymaga potwierdzenia mailowego, iż zawarcie umowy miało miejsce.
 2. Użytkownik korzystając z konta potwierdza akceptację zasad regulaminu tj.:
  a. Wyraża zgodę na zawarcie 12 miesięcznej umowy, lub wielokrotności tego terminu (wielokrotność wymaga dodatkowego potwierdzenia mailowego lub pisemnego).
  b. Iż podane dane do rejestracji usług są zgodne z prawdą.
  c. Dokona wpłaty z tytułu usługi abonamentowej za wybraną Usługę.
  d. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez HEDEA w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997 r.,
  e. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone treści na koncie użytkownika. Użytkownik zamieszcza je na własne ryzyko lub na własną odpowiedzialność.
  f. Usługodawca usunie lub niezwłocznie zablokuje konto, jeżeli Użytkownik udostępni na koncie hostingowym treści pornograficzne.
  g. Usługodawca niezwłocznie zablokuje konto, gdy konto zostanie wykorzystane przez Użytkownika do jakichkolwiek działań wykraczających poza przepisy prawa, na wniosek odpowiednich organów o tym stanowiących.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia korespondencji, także dotyczącej spraw formalnych i zawieranych umów w formie elektronicznej pocztą email, wysłanej na adres Usługobiorcy.
 4. Zapoznanie się z regulaminem jest niezbędne jakiekolwiek reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego dokumentu nie będą rozpatrywane.
 5. Niniejszy regulamin w wersji do druku może stanowić załącznik pisemnej umowy zawartej pomiędzy HEDEA, a Usługobiorcą/Klientem, jeśli taka zostanie zawarta (z zastrzeżeniem, iż nie jest wymagana pisemna forma umowy w celu jej zawarcia zgodnie z §1pkt.1.

§2


Zasady świadczenia usług

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań celem zapewnienia prawidłowego działania swoich usług i ochrony danych znajdujących się na jego serwerach.
 2. W celu rozpoczęcia korzystania z Usług Użytkownik dokonuje opłaty wybranych usług.
 3. Po złożeniu zamówienia Usługodawca konfiguruje konto i uruchamia oraz przekazuje dostęp Klientowi. Od tego momentu Klient staje się wyłącznym właścicielem konta wraz ze wszystkimi korzyściami i obowiązkami wynikającymi z posiadania tego konkretnego konta.
 4. W przypadku nie uiszczenia przez Użytkownika Opłaty Abonamentowej w terminie wskazanym na fakturze, konto ulega bezpowrotnemu skasowaniu.
 5. Uiszczenie Opłaty Abonamentowej w terminie wskazanym na fakturze lub umowie jest równoznaczne z zawarciem przez Użytkownika z Usługodawcą umowy o świadczenie Usług, przy czym za datę rozpoczęcia świadczenia Usług przyjmuje się datę założenia konta. Z tą też datą biegnie okres trwania Abonamentu.
 6. Wszystkie dane dotyczące Usług rejestrowane są wyłącznie w zasobach sieci Usługodawcy, dla celów związanych z jej świadczeniem na rzecz Użytkowników.
 7. Operator zobowiązuje się do świadczenia Usług narzecz Użytkownika przez okres, na jaki wniesiona została Opłata Abonamentowa.
 8. Po zakończeniu umowy oraz braku wpłaty / kontaktu ze strony Klienta konto hostingowe automatycznie zostaje zawieszone na okres 14 dni.
 9. W trakcie okresu zawieszenia administrator podejmie (w miarę możliwości i pozostawionego kontaktu przez Klienta) minimum 1 próbę telefoniczną i 3 próby mailowej weryfikacji przedłużenia konta
 10. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi chęci przedłużenia lub nie odpowie na próby kontaktu oraz nie podejmie w terminie 14 dni zawieszenia prób przywrócenia działania zawieszonego konta w celu reaktywacji usługi Usługodawca bezpowrotnie i nieodwracalnie usunie konto wraz z wszelkimi danymi. Umowa pomiędzy stronami zostaje automatycznie rozwiązana.

§3


Płatności i rozwiązanie umowy

 1. Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia płatności zgodnie z terminem ukazanym na fakturze.
 2. Na 31 dni przed okresem końca umowy Usługodawca podejmuje 3 próby skontaktowania się z Użytkownikiem celem potwierdzenia przedłużenia umowy, jeżeli próby nie powiodą się zawiesza usługę zgodnie z §2 pkt. 8.
 3. Przedłużeniem umowy jest opłata faktury, faktury proforma lub pisemna lub elektroniczna deklaracja chęci przedłużenia umowy dot. danej usługi.

§4

 1. Rozwiązanie umowy przez Klienta możliwe jest w trybie natychmiastowym i ze skutkiem natychmiastowym w zależności od ustaleń pomiędzy stronami w treści wypowiedzenia przesłanego na mail kontaktowy tj. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Usługodawca nie może wypowiedzieć umowy, jeżeli Klient nie złamie regulaminu lub nie będzie wykorzystywać konta do celów powszechnie uznanych za nieetyczne, naruszające czyjeś dobre imię, rasistowskie lub nawołujące do nienawiści., naruszających cudze prawa własności intelektualnej, godzących w cudze dobra osobiste, w tym naruszających renomę Usługodawcy oraz Serwisów, mających charakter pornograficzny, innych treści naruszających przepisy prawa lub sprzecznych z dobrymi obyczajami.
  a. O złamaniu regulaminu lub powszechnych norm z ww. punktu Usługodawca poinformuje Klienta i zawiesi jego konto na czas 15 dni, konto może zostać przywrócone, gdy strony dojdą do porozumienia lub uwagi zostaną przez Klienta przyjęte i wprowadzone.
  b. Usługodawca we własnym zakresie weryfikuje sygnały od osób / podmiotów trzecich w sprawie niestosownych treści zamieszczonych na koncie, sam podejmuje decyzje i sam je wykonuje. (co do aspektów spornych, wykraczających poza regulamin tj. np. etyki ostateczne zdanie należy do Usługodawcy).
  c. Klient ma obowiązek podjęcia wyjaśnień lub odniesienia się do uwag Usługodawcy w terminie do 15 dni od daty ich przedstawienia przez Usługodawcę i zawieszenia konta Klienta.
  d. W przypadku braku reakcji Klienta konto pozostanie zawieszone do końca trwania umowy, jednak bez możliwości przedłużenia umowy. W tym przypadku umowa nie zostanie automatycznie przedłużona.
  e. W przypadku zgłoszenia przez podmioty trzecie przestępstwa wykonanego z wykorzystaniem konta / poczty / serwisu / skryptu itp. Usługodawca zawiesza konto i zgłasza niezwłocznie odpowiednim organom. (Postepowanie zgodnie z §4 pkt2 ppkt c).

Skontaktuj się z nami!

Wyślij zapytanieBiuro

Aleja Floriana Kobylińskiego 14
09-400 Płock
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 24 366 77 66

Godziny otwarcia
Pon.-Pt.: 7:00-17:00Google Street View - Aleja Floriana Kobylińskiego 14, Płock
facebook Hedea


Hedea- Biuro Królewiecka 14 Płock

Nasz zespół

Krzysztof Osiecki

Krzysztof Osiecki

Właściciel
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 513 101 664

Krzysztof Osiecki - QR
Maciek

Maciej Synakowski

Kierownik Działu Realizacji
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 733 856 080

Maciej - QR
Aleksandra Smolarek

Aleksandra Smolarek

Webmaster
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 508 625 909

Krzysztof Osiecki - QR
 

Bartosz Cisowski

Webmaster
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Bartek - QR
 
 
ue
PFR